Văn bản về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

VB-v-v-day-manh-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-phong-chong-dich-Covid-19_huyenlqbb-14-08-2021_11h19p04(17.08.2021_09h07p08)_signed