UBND huyện Ba Bể: Thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước về môi trường