Tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

Văn ban rv v thực hiện tăng cường tuyên truyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19(10.04.2020_13h23p45)_signed