Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 theo tài liệu do cục TTCS cung cấp