Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng mới kết nạp

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ba Bể vừa phối hợp với các ban xây dựng Đảng của huyện uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 71 đảng viên mới được kết nạp./.

 

 

Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các đảng viên mới một số chuyên đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Xhủ nghĩa; chuyên đề đường lối phát triển kinh tế -xã hội; giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng giúp mỗi đảng viên mới giữ vững quan điểm, lập trường chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng đồng thời hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của  đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh từ đó không ngừng phấn đấu và rèn luyện để chính thức là đảng viên Đảng cộng sản VN. 

                                                                                   

Bài trướcHĐND xã Thượng Giáo tổ chức kỳ họp thứ 7 khoá XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016
Bài tiếp theoBa Bể tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông