Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI cho cán bộ, đảng viên

Trong các ngày từ 24, 26 và 27/9, Huyện Ba Bể đã tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt và triển khai các kết luận, Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

       Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XI bao gồm nhiều nội dung quan trọng, đề cập tới nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước ta hiện nay. Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bùi Thị Hoa – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy và các đồng chí báo cáo viên của huyện phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, gồm 2 Nghị quyết về: “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, cùng các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương như: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, “Việc tiếp thu ý kiến, nội dung góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Việc thực hiện chủ trương quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

      Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; góp phần thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ nhằm vận dụng sáng tạo các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào quá trình công tác, lao động, học tập. Bên cạnh đó, cũng góp phần tăng cường sự tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhằm xây dựng huyện Ba Bể ngày càng phát triển./.

Bài trướcXã Khang Ninh tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020
Bài tiếp theoBa Bể: Lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2013