Thông báo số lượng hồ sơ nộp ngày 16.01.2023 thi tuyển viên chức năm 2023

Tại đây: DS thi sinh du tuyen vc ngày 16.01.2023