Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

 

– Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

–  Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

– Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

– Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP  ngày  26  tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

– Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước;

– Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thanh lý việc thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 97A-0267 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể.

– Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 97A-0267.

– Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 10/04/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể phê duyệt giá khởi điểm xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 97A-0267.

UBND huyện Ba Bể thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

* Tài sản bán đấu giá:

– Xe ô tô Mitsubishi Pajero, biển kiểm soát 97A-0267

– Sản xuất năm: 1998

– Nơi sản xuất: Việt Nam

– Năm đưa vào sử dụng: 1999

* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 106.400.000 đồng (Một trăm linh sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

          – Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá (5 ngày làm việc): Từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 16/4/2018.

          – Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Ba Bể, địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

          – Số điện thoại: 0989020034 (đ/c Kiều)

          Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký phải có các tiêu chí  quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

          – Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

– Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

– Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

– Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

– Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá, do người có tài sản đấu giá quyết định.

Vậy, UBND huyện Ba Bể thông báo để các tổ chức đấu giá biết, nộp hồ sơ đăng ký tham gia./.                                      

Kèm theo tệp văn bản gốc:   01.signed.pdf

Bài trướcLễ ra mắt Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” xã Chu Hương
Bài tiếp theoBa Bể: Duy trì nhân rộng 35 mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên