Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 26/11/2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường xin Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Để xem chi tiết xin Kích chọn tệp bên dưới:

Thông báo.pdf