Quyết định về vông bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 của huyện Ba Bể

QD-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-2020-150_trunglqbb-06-08-2021_14h35p10(06.08.2021_14h53p08)_signed bieu công khai QTNS 2020