THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HUYỆN BA BỂ

Thông báo số 107 về tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể