QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quyết định công bố đơn vị bầu cử