THÔNG BÁO về việc lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể

QH2030 Ba Be

Thông báo quy hoạch đất giai đoạn 2021-2030

2.2 Bảng biểu QH

2.1 BB tóm tắt