QUYẾT ĐỊNH công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 của huyện Ba Bể

QD-cong-khai-qui-I-thang-toandvbb-15-04-2021

bieu-cong-khai-3-thang-toandvbb-15-04-2021-14h40p52_chutabb-16-04-2021_09h34p50