Quyết định công bố công khai kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2021 của huyện Ba Bể

QD-cong-khai-qui-I-thang-toandvbb-15-04-2021-14h49p24_chutabb-16-04-2021_09h34p30(16.04.2021_14h44p18)_signed bieu cong khai 3 thang