Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp

Sáng ngày 6/10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 130 đảng viên mới kết nạp thuộc các chi đảng bộ trên địa bàn. Đây là lớp thứ 2 được tổ chức trong năm 2014.

   

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

 

     Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được nghe 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, KH&CN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp học đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, và nâng cao hơn nữa niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó cũng đòi hỏi mỗi học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

         

 

 

Bài trướcPhụ nữ xã Chu Hương giúp nhau phát triển kinh tế
Bài tiếp theoBan điều hành Dự án ngân hàng bò tỉnh Bắc Kạn: Trao tặng bò giống cho các gia đình nghèo huyện Ba Bể