Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp

Trong thời gian 8 ngày (từ ngày 25/11 đến ngày 2/12/2019), các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cơ bản: về Chủ nghĩa Mác – LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực Hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy nhẫn mạnh: Đảng bộ huyện luôn quan tâm tới hoạt động bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ trí tuệ cho đội ngũ đảng viên mới. Đồng chí đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp, tích cực trao đổi những vẫn đề còn băn khoăn vướng mắc trong phạm vi bài học để đạt kết quả cao, kết thúc khóa học trở về địa phương, đơn vị, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, học tập để sớm trở thành Đảng viên chính thức Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị các học viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, khẳng định vị trí, vai trò trong công tác, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn cơ quan, đơn vị, không ngừng phấn đấu để xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bài trướcHiệu quả mô hình trồng nấm ở xã Khang Ninh
Bài tiếp theoBảng tin ngày 03/12/2019