KẾ HOẠCH Triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Bể

Ke-hoach-trien-khai-mo-hinh-TYT-luu-dong-trong-boi-canh-dich-COvid-19_cumtbb-25-10-2021_17h01p32(25.10.2021_17h10p26)_signed