Kế hoạch Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Ba Bể

KH bồi thường nhà nước năm 2021