KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn huyện Ba Bể

KH-xay-dung-chinh-quyen-so-nam-2022_huyenlqbb-28-10-2021_10h44p32(29.10.2021_14h05p17)_signed