KẾ HOẠCH Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

KH-CONG-TAC-XDPT-TDBVANTQ-NAM-2021_chutabb-25-02-2021_08h13p06(25.02.2021_09h27p07)_signed