Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày 12/9/2018, Huyện uỷ Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tới dự có đ/c Hà Sỹ Thắng – Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ; Về phía lãnh đạo huyện có các đồng chí Dương Văn Tuyến – TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo TTHU, HĐND, UBND huyện./.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 03 nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường công tác phổ biến, quán triệt học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy chế của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của UBKT TW về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho các đồng chí bí thư cấp ủy và cán bộ kiểm tra cơ sở; trong đó, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác kiểm tra, giám sát để các tổ chức cơ sở đảng nâng cao nhận thức và chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo thẩm quyền. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy phù hợp với văn bản của cấp trên, vừa phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị gắn với phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ theo dõi, chỉ đạo.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được nâng lên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng đã từng bước thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 588 lượt tổ chức đảng và 529 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 221 lượt tổ chức đảng và hơn 1.270 lượt đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 04 tổ chức dảng và và 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng về thu, nộp và sử dụng đảng phí đối với 363 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 5 tổ chức đảng…Qua KT, GS đã xem xét xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật 02 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 115 đảng viên, trong đó: Khiển trách 63, cảnh cáo 33, cách chức 01 và khai trừ 18 đảng viên. 

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các đối tượng được kiểm tra, giám sát nhìn nhận được khuyết điểm, vi phạm trên cơ sở đó có biện pháp, giải pháp khắc phục. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã tham mưu cho cấp ủy những giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực./.​

Bài trướcBa Bể: Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại xã Khanh Ninh
Bài tiếp theoBa Bể chăm sóc ngô soi bãi vụ mùa