CTHĐ Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Ba Bể năm 2021

CTHD Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, QPAN 2021

duyet-Bieu-CTHD-2021_chutabb-20-01-2021_10h34p37