Công an huyện Ba Bể: Phát động thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngày 1/3, Công an huyện Ba Bể đã tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đại tá Hoàng Văn Vượt – Phó GĐ Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo tại lễ phát động./.

 

Ảnh: Toàn cảnh Lễ phát động thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” công an huyện Ba Bể

 


Ảnh: Các đội nghiệp vụ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an huyện Ba Bể ký cam kết thực hiện các nội dung cuộc vận động.


Theo đó, công an huyện Ba Bể đã đề ra 7 nhóm giải pháp để thực hiện là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ công an. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Tại lễ phát động, các đội nghiệp vụ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện đã ký cam kết thực hiện các nội dung cuộc vận động theo mục tiêu đề ra.