Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Ngày 15/8, huyện Ba Bể đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 50 đồng chí là cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự, Công an, Tư pháp, Thanh tra Nhà nước và Đại biểu HĐND cấp xã.

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 15 đến 18/8, các học viên sẽ được bồi dưỡng 7 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về: quốc phòng – an ninh; quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn vối tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

          Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được tổ chức nhằm góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, để vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện ở cơ quan và các đơn vị cơ sở./.