Báo cáo thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/5/2019 UBND tỉnh Báo cáo số 271/BC-UBND về việc thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020

Chi tiết kèm theo: 4.BC 271_kham chua benh.pdf