Báo cáo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn pháp luật năm 2020

Báo cáo xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận PL 2020