Ba Bể tổ chức cuộc thi ảnh đẹp

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp

Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp đất và người Ba Bể