Ba Bể tích cực triển khai Hiến pháp 2013 và chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Trong thời gian vừa qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Ba Bể đã tích cực triển khai Hiến pháp năm 2013 và chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, những nét mới của Hiến pháp sửa đổi, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về việc triển khai và thực thi Hiến pháp, pháp luật.

       Việc tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp đã được các địa phương trong huyện tích cực triển khai và xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Hiện nay 100% các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức xong việc triển khai hiến pháp năm 2013 và chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014./.

 

Bài trướcBa Bể: Sẵn sàng cho vụ trồng rừng năm 2014.
Bài tiếp theoBa Bể: Tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.