Ba Bể: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở Đảng

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ huyện Ba Bể luôn được cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trú trọng và thực hiện một cách nghiêm túc, đúng điều lệ, từ đó góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh./.

Năm 2013 được coi là năm trọng tâm của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tập trung làm chuyển biến rõ nét tình hình sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4, Khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đứng trước nhiều thách thức mới, cần có kế hoạch và giải pháp thực hiện có hiệu quả. Trong đó, việc đầu tiên là phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp đã nêu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã nghiêm khắc, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên, do thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tham nhũng, quan liêu đi đến suy thoái về chính trị, về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đồng chí Ma Văn Thuyên – Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy Ba Bể cho biết: “Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời chỉ ra những khuyết điểm thiếu sót của tổ chức đảng và đảng viên để từ đó kịp thời sửa chữa khắc phục. Qua đó việc chấp hành điều lệ Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên đã được nâng cao hơn….”

 

    Đ/c Ma Văn Thuyên – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Ba Bể

Với những kết quả đạt được, vai trò hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố, tăng cường. Nhiều cơ sở đảng đã làm tốt công tác này, điển hình như xã Mỹ Phương, bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng, đảng ủy xã luôn chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong quá trình kiểm tra giám sát UBKT Đảng ủy xã đã tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2013, UBKT đảng ủy xã Mỹ Phương đã kiểm tra được 18/18 chi bộ tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” ; kiểm tra chi bộ về lãnh đạo thực hiện nghị quyết của BCH đảng bộ năm 2013, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh”; giám sát 10/18 chi bộ về chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ nhiệm  kỳ 2013 – 2015…. Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong 6 tháng đầu năm 2013 đảng bộ xã Mỹ Phương không có tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nào vi phạm kỷ luật đảng.

 

     Buổi làm việc của UBKT Đảng ủy xã Mỹ Phương

Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng bước xây dựng các tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.