Ba Bể phấn đấu thu ngân sách đạt kế hoạch giao

Năm 2017, huyện Ba Bể được giao thu ngân sách 26,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 24/11/2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 24,2 tỷ đồng, bằng 91,3% KH./.

Hoạt động sản xuất kinh doanh là nguồn thu thuế hiệu quả tại địa phương.

Để đạt mục tiêu kết thúc năm 2017, thu ngân sách nhà nước đạt 26,5 tỷ đồng huyện Ba Bể sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, không để thất thu ngân sách. Đồng thời, yêu cầu các địa phương chưa hoàn thành dự toán ngân sách năm 2017 cần tập trung nhân lực, vật lực, có giải pháp để tìm kiếm nguồn thu bù đắp đối với các khoản thu chưa hoàn thành, còn mất cân đối, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Cùng với đó, kịp thời biểu dương các đơn vị các xã, thị trấn sớm hoàn thành dự toán ngân sách được giao năm 2017.

Bài trướcBa Bể : Nhân dân cung cấp 218 nguồn tin có giá trị
Bài tiếp theoCông ty Điện lực Bắc Kạn : Tập huấn quy trình an toàn và quản lý điện tại Ba Bể.