Ba Bể: Mở rộng và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn luôn được huyện Ba Bể quan tâm trú trọng, ngày càng được mở rộng và nâng cao chất lượng./.

 

 

Trong đó, việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu cao. Chỉ tính riêng năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể đã mở được 33 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 3.300 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó: 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng với 440 học viên; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp với 177 học viên; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 cho 91 học viên; 6 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 990 cán bộ giáo viên trên địa bàn, bồi dưỡng công tác đảng cho 124  bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho 70 cán bộ Mặt trận Tổ quốc cơ sở, 70 cán bộ Hội người cao tuổi; mở lớp sơ cấp lý luận chính trị và lớp Trung cấp lý luận chính trị tại huyện với 80 học viên tham dự… Ngoài ra Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở được 7 lớp báo cáo viên hàng tháng và 3 lớp học tập Hiến pháp năm 2013 với hơn 1 nghìn lượt người tham dự. Nhờ làm tốt công tác tuyển sinh, quản lý chặt chẽ lớp học, nên chất lượng dạy và học của trung tâm ngày một nâng lên. Kết quả qua các lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị có 75% học viên đạt loại khá trở lên, góp phân n©ng cao lý luËn chÝnh trÞ, n¨ng lùc vµ nghiÖp vô c«ng t¸c cho ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trong những năm tới, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của đảng… phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị và các chuyên đề ở huyện./.

                                                                   

Bài trướcBa Bể: Sản lượng chè búp tươi đạt 1800 tấn
Bài tiếp theoBa Bể: Hội thảo đánh giá mô hình trình diễn giống ngô lai NK 6326