Ba Bể có 2 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục cấp quốc gia

Ngày 30/01/2018, Bộ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 266/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đợt XXI.

Lễ Cấp sắc Pụt (Lẩu Pụt) của người Tày thôn Bản Chán xã Đồng Phúc huyện Ba Bể

 Lễ hội lồng tồng Ba Bể

     Như vậy cho đến nay huyện Ba Bể có 2 di sản văn hóa phi vật thể là “Lễ Hội Lồng Tồng Ba Bể; “Lễ Cấp sắc Pụt (Lẩu Pụt) của người Tày thôn Bản Chán xã Đồng Phúc” nằm trong tổng số 13 di sản của tỉnh Bắc Kạn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.Đây là những di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cần duy trì và trân trọng, lưu giữ để các di sản văn hóa phi vật thể nêu trên để không bị mai một theo thời gian.