Ba Bể Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Sáng 27/2, Trung tâm Chính trị huyện Ba Bể tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị cho đảng viên mới kết nạp. Dự lễ khai giảng có các đồng chí Ma Văn Duy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Lý Đức Tuyền – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; Ma Văn Thuyên – Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Ma Văn Huân – Phó Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy.

Ảnh:  Toàn cảnh lớp học

Tham gia lớp học có 53 đảng viên mới kết nạp sinh hoạt tại các Chi, đảng bộ trên địa bàn huyện. Trong thời gian 7 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam …/.

Tác giả: Thuỳ Châm

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TT

Bài trướcHội thảo “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”
Bài tiếp theoCTPT Ba Bể ngày 28 tháng 02 năm 2023