UBND huyện Ba Bể: Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quyết định Ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2016 – 2021