Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng năm 2013

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp với các Ban xây dựng đảng của huyện uỷ mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho gần 100 quần chúng ưu tú của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện./.