Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệp

UBND huyện Ba Bể thông báo Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 01/11/2018 kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với người dân và Doanh nghiệp