Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn

Ngày 21/9/2018 Phòng Tài Nguyên & MT ban hành thông báo số 56/TB-TNMT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất cho số hồ sơ tồn tại thị trấn Chợ Rã và số GCNQSD đất của các hộ gia đình, các nhân tại 11 xã huyện Ba Bể, đã bị tuyên hủy theo Bản án số 64/2017

Chi tiết xem tại đường Link

Thong bao 56.pdf