Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Thong-bao-cong-khai-Ke-hoach-su-dung-dat-nam-2023

QD-phe-duyet-KHSD-dat

Báo cáo thuyết minh

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất 2023

DANH-MUC-CT-phu-bieu