Thông báo áp dụng giá xuồng mới trong khu du lịch Ba Bể

Thông báo áp dụng giá xuồng mới trong khu du lịch Ba Bể