Tập trung phát triển hợp tác xã kiểu mới

Huyện Ba Bể hiện có 5 hợp tác xã hoạt động theo luật HTX năm 2012 và 8 tổ hợp tác. Các hợp tác xã và tổ hợp tác này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động ở mức trung bình./.

Thành viên HTX Sang Hà đang chăm sóc mô hình rau Bò khai

Thực hiện kế hoạch xây dựng hợp tác xã (HTX) kiểu mới giai đoạn 2016-2020, huyện Ba Bể đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm xây dựng được từ 1 HTX kiểu mới trở lên, ưu tiên phát triển HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng giá trị sản xuất trên một diện tích đất canh tác nông nghiệp của các thành viên HTX; thu nhập bình quân của các thành viên đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng. 100% HTX tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới…

Nhiều giải pháp được đề ra, trong đó, huyện tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận được các chính sách hỗ trợ đầu tư; tăng cường các hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế khác để mở rộng phạm vi, quy mô, thị trường; về các chính sách thu hút nguồn nhân lực; chính sách về đất đai; chính sách tài chính, tín dụng; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách ứng dụng KHKT và công nghệ mới…Với giải pháp trên sẽ giúp các HTX có những thuận lợi, tăng thu nhập cho các thành viên, góp phần hoàn thành chương trình nông thôn mới ở địa phương./.

Bài trướcBa Bể: Duy trì nhân rộng 35 mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên
Bài tiếp theo15/16 xã, thị trấn hoàn thành đại hội nông dân cấp cơ sở