Năm 2019 huyện Ba Bể phấn đấu thu ngân sách đạt 32,5 tỷ đồng

Năm 2019, huyện phấn đấu thu ngân sách đạt 32,5 tỷ đồng, tăng hơn 2,6 tỷ đồng so với năm 2018./.

Năm 2018, bằng nhiều giải pháp tích cực, tổng thu ngân sách của huyện Ba Bể được 30 tỷ 735 triệu đồng, đạt 103 % kế hoạch, bằng 110% so với năm 2017. Để đạt mục tiêu thu ngân sách năm 2019 đạt 32,5 tỷ đồng, huyện Ba Bể tiếp tục xác định các nguồn thu chính để có giải pháp thu; rà soát các nguồn phát sinh để chống thất thu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về vốn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu.

Đẩy mạnh phát triển du lịch tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.