Bồi dưỡng lý luận chính trị cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể đang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 77 đoàn viên, thanh niên ưu tú sẽ tham gia nhập ngũ năm 2018 ./.

Ảnh: Các đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng lý luận chính trị

Trong thời gian 4 ngày từ 5/2-8/2, các học viên được trang bị những nội dung khái quát lịch sử, cương lĩnh và điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó thể hiện quyết tâm, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua lớp học, các học viên được nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của bản thân đối với quyền nghĩa vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đây cũng là cơ hội để cho các đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018, xây dựng động cơ đúng đắn có hướng phấn đấu vào Đảng trong quá trình học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội; góp phần tô thắm phẩm chẩm chất anh “Bộ đội cụ Hồ”, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa