Báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức năm 2018

Ngày 23/01/2019 UBND huyện báo cáo số 229/UBND-NV, về việc báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển viên chức năm 2018

Chi tiết kèm theo: