Ba Bể tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ giáo viên năm 2019

Trong thời gian từ 06/8 – 20/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể tổ chức mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho gần 1.000 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện.

 Mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ giáo viên

          Nội dung bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè tập trung vào những nội dung cơ bản trong một số Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng. Các vấn đề về thời sự quốc tế và trong nước nổi bật, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và các chuyên đề, Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, các đồng chí báo cáo viên của huyện cũng thông tin thêm về những vấn đề kinh tế – xã hội trong nước, của địa phương và Nghị quyết Đại hội, Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy địa phương.

      Thông qua đợt tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, tiếp tục có ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức Nhà giáo thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo./.

Bài trướcHội thi Tìm hiểu và tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM
Bài tiếp theoRa quân làm sạch môi trường khu du lịch Ba Bể