Ba Bể đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, các cấp, ngành huyện Ba Bể luôn tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua đó từng bước hình thành nếp sống văn minh, thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn phát triển ngày một bền vững.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp huyện Ba Bể thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đến mỗi cán bộ và nhân dân trên địa bàn, đưa phong trào ngày càng phát triển tích cực. Cấp huyện thành lập các tổ công tác kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương và cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, những cách làm hay, việc làm mới trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời khắc phục hạn chế tồn tại để từng bước nâng cao chất lượng của phong trào.

Hiện nay, 100% các xã, thị trấn tại huyện Ba Bể đều thành lập được Ban Chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong huyện thực hiện các phong trào: Đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào kinh doanh sản xuất giỏi… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Định kỳ hàng tháng, các địa phương tổ chức sinh hoạt thôn, bản, tổ khu phố để phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, học tập quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng quy ước, hương ước. Đến nay, 100% số làng, bản, tổ khu phố trong huyện đã có hương ước, quy ước được phê duyệt.

Bên cạnh đó, hàng năm, huyện trang bị thêm các máy móc, thiết bị để phát triển hệ thống văn hóa thông tin cơ sở vùng sâu, vùng xa, cung cấp trang thiết bị cho Đội thông tin lưu động huyện và các nhà văn hóa xã, nhằm triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh đời sống văn hóa thông tin cơ sở, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa các địa phương.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức trực quan về xây dựng đời sống văn hóa cũng được huyện tiến hành thường xuyên, góp phần từng bước thay đổi nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc bình xét danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa được bảo đảm khách quan, nghiêm túc. Nhờ vậy, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Ba Bể đã có những bước phát triển quan trọng và ngày  càng nâng cao chất lượng.

Năm 2011, toàn huyện có gần 50 thôn, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, hơn 6.000 gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 39 khu dân cư được công nhận “Khu dân cư tiên tiến” và 8 khu dân cư được công nhận “Làng văn hóa”. Trong đó, không ít làng, khu dân cư có sự chuyển biến rõ nét về các tiêu chí trọng tâm như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Theo đánh giá sơ bộ, năm 2011 và 10 tháng đầu năm 2012, cơ bản các đám cưới trên địa bàn được tổ chức đúng quy định của Luật Hôn nhân gia đình, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, giảm bớt các thủ tục (chạm ngõ, thách cưới, lại mặt…). Đối với việc tang, các gia đình thực hiện khai tử cùng các thủ tục khác theo đúng quy định, đồng thời cũng loại bỏ các hủ tục không cần thiết (lăn đường, phúng viếng bằng lễ chín, không để thi hài trong nhà quá 36 giờ); việc tân gia, mừng thọ đều được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, tiết kiệm; với các lễ hội có quy mô lớn đều báo cáo các ngành chức năng và tổ chức đúng quy chế, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xóa bỏ các hủ tục.

Bà Ma Thị Cử, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Ba Bể cho biết: Từ năm 2011, Phòng văn hóa Thông tin đã có hướng dẫn cụ thể tới các xã, thị trấn thực hiện gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở mục tiêu của huyện đến năm 2015 là 100% các xã có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 100% thôn, làng có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn; 70% trở lên số thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa và 85% trở lên số gia đình đạt gia đình văn hóa, Phòng đã hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ cũng như các bước tiến hành cho từng năm và từng giai đoạn để bảo đảm phù hợp với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy rằng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là một phong trào lớn, được tổ chức triển khai sâu rộng trong các cấp, các ngành và địa phương. Phong trào đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân các địa phương nói chung và người dân huyện Ba Bể nói riêng. Từ phong trào đã tạo ra những hiệu quả xã hội to lớn, làm tăng tính đoàn kết cộng đồng, sự quan tâm giúp đỡ, tương trợ động viên giúp đỡ nhau cùng vươn lên xoá đói, giảm nghèo; quan tâm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hoá của gia đình, quê hương, đất nước, dân tộc, xây dựng thực hiện nếp sống văn hoá, làm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”./.

Bài trướcHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 11 (mở rộng)
Bài tiếp theoBa Bể tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông