Xã Mỹ Phương: Cải tạo được trên 90ha chè

Để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây chè và đem lại thu nhập cho người trồng chè, trong 3 năm, từ năm 2013 – 2015 xã Mỹ Phương đã xây dựng kế hoạch cải tạo hơn 90ha chè.

 

Ảnh: Những nương chè được cải tạo đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân


Trong đó năm 2013, xã Mỹ Phương đã cải tạo được 36 ha chè bản địa, chè cành, năm 2014 cải tạo được 40ha và trong năm 2015 này xã Mỹ Phương sẽ tiếp tục cải tạo 15ha. Ngoài việc hỗ trợ giống chè cành mới, hỗ trợ phân bón người dân còn được tập huấn khoa học kỹ thuật từ chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh nhằm tăng năng suất, chất lượng chè búp và hiệu quả kinh tế từ cây chè. Hiện nay số diện tích chè được cải tạo trong 2 năm 2013 và 2014 trên địa bàn đã cho thu hoạch và mang lại nguồn thu nhập khá cho người trồng chè.

 Thông qua việc cải tạo những nương chè nhằm giúp người dân nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời qua đó phát huy thế mạnh cây chè của địa phương.