về việc Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2022

Ngày 18/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Ba Bể năm 2022

Tại đây:KH số 50 về tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi