về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ.

Ngày 04/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Công văn 257/UBND-VP về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021của Chính phủ.

Tại đây: CV 257.UBND-VP