Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 2022

Ngày 25/02/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc  công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện năm 2022

Tại đây:Quyết định 248 về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật